เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกฝนทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Week 10เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีกระบวนการและสามารถวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่เหมาะสมน่าสนใจWeek
Input
Process
Output
Outcome
1010
โจทย์ :
ถอดบทเรียน  สรุปองค์ความรู้

คำถาม :
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้?
- นักเรียนจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนเองไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างไร?
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่อยากพัฒนามีอะไรบ้าง
 - อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
 - มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้
 - เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms รูปแบบการนำเสนอนิทรรศการการเรียนรู้
- Round Robin สิ่งที่ได้เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่อยากพัฒนา
- Show and Share กระบวนการเรียนรู้  สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Wall Thinking ชาร์ตความรู้

บรรยากาศ/สื่อ :
พื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการสรุปการเรียนรู้ (ลานร่มไผ่โรงเรียน)
วันจันทร์
ขั้นชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างตลอด Quarter ที่ผ่านมา มีกระบวนการเรียนเรียนรู้อย่างไร   สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่อยากพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง?

ขั้นเชื่อม
- นักเรียนและครูสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ และสิ่งที่นักเรียนจะนำไปปรับใช้กับตนเอง
- นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่อยากพัฒนาต่อแล้วนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆและครูในชั้นเรียน
-นักเรียนถอดบทเรียนของตนเอง ผ่านคำถามกระตุ้นคิด (ตามความสนใจ :การ์ตูนช่อง ชาร์ตความรู้ Mind Mapping นิทาน ฯลฯ)
      คำถามกระตุ้นคิด
      - อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
       - มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้
       - เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร
วันอังคาร
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนเองไปสู่บุคคลอื่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างไร?

เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และรูปแบบของนิทรรศการที่อยากนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้เช่น ดินสำเร็จรูป ปุ๋ยชีวภาพ  น้ำหมักไล่แมลง  การแปรรูปอาหารของตัวเองเพื่อนำเสนอ และจัดนิทรรศการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นผ่านนิทรรศการสรุปการเรียนรู้

วันพุธ
ขั้นเชื่อม : (กิจกรรมต่อจากวันอังคาร)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้เช่น ดินสำเร็จรูป ปุ๋ยชีวภาพ  น้ำหมักไล่แมลง  การแปรรูปอาหารของตัวเองเพื่อนำเสนอ และจัดนิทรรศการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นผ่านนิทรรศการสรุปการเรียนรู้
-วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  ผ่านการตั้งคำถามกระตุ้นคิด (นักเรียนเตรียมคำถามสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการฯ)
วันพฤหัสบดี
ขั้นเชื่อม
- นักเรียนจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
- ครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทรรศการ  แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ร่วมออกแบบกิจกรรมสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นำเสนอนิทรรศการสรุปองค์ความรู้
- สรุปองค์ความรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่อยากพัฒนา
-ถอดบทเรียน

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-ชิ้นงานถอดบทเรียน (ตามความสนใจ :การ์ตูนช่อง ชาร์ตความรู้ Mind Mapping นิทาน ฯลฯ)
สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีกระบวนการและสามารถวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่เหมาะสมน่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายความเข้าใจเรื่องที่เรียนรู้ได้
- มีการวางแผนการนำเสนองานอย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ผ่านการเล่า การอธิบาย สาธิตความรู้ กระบวนการเรียนรู้ วิธีคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- จัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ทั้งQuarter อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
คิดวิเคราะห์เรียนรู้ โดยมีความสนใจในกิจกรรมและสามารถวางแผนการนำเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน


 

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ระหว่างสัปดาห์นักเรียนได้สรุปสิ่งที่อยากเรียนรู้เมื่อสรุปแล้วนักเรียนได้นำสิ่งที่สรุปมาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถอธิบาย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เละสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เพื่อนให้ครูเข้าใจได้ เมื่อนักเรียนได้สรุปสิ่งที่อยากเรียนรู้แล้วนักเรียนได้ถอดบทเรียนของตนเองตลอดQuarter ที่ผ่านมาว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างผ่านคำถามกระตุ้นคิด “ได้เรียนรู้อะไร มีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร เกิดความคิดหรือความรู้สึกอะไรบ้างระหว่างการเรียนรู้
    ในกระบวนการเรียนรู้และการถอดบทเรียนในสัปดาห์นี้นอกจากถอดเพื่อประมวลองค์ความรู้ให้ตนเองแล้วนักเรียนยังประมวลเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นด้วย ซึ่งนักเรียนถ่ายทอดผ่านรูปแบบของนิทรรศการร่วมกับนักเรียนชั้นอื่นๆ นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ชั้นเรียนอื่นๆและได้นำเสนอในฐานการเรียนรู้ของตนเอง นักเรียนสามารถนำเสนอถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในรูปแบบของการอธิบาย การเล่าแลกเปลี่ยน การตั้งคำถามกลับ เช่น “...เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปลาตัวนี้เป็นปลาเพศผู้หรือเพศเมียครับ” “...ทำไมต้องทำปุ๋ยใช้เองคะ...เพราะเคมีไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการบำรุงน้ำ บำรุงดินด้วยครับ” “ปลาไม่มีหนังตา ปลาจึงต้องลืมตาตลอด” ใบก้ามปูเป็นธาตุอาหารอย่างดี เพราะมีฟอสฟอรัส โปตัสเชียม และไนโตรเจน” “...ผักนี้เป็นผักปลอดสาร สามารถกินได้เลยครับ (กินให้ดู) ...ใช้ระยะเวลา 3-4 วันครับ” จากกระบวนการนี้ทำให้เห็นนักเรียนได้เรียนรู้การจัดการทั้งเวลา ทรัพยากร เกิดทักษะกระบวนการการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มีความมุ่งมั่นพยายาม ฯลฯ

    ตอบลบ