เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกฝนทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Week 3เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจธรรมชาติของปลาเลี้ยง ไก่ไข่ และผักตามฤดูกาล สามารถออกแบบให้สามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ผ่านการจัดการทรัพยากรที่จำกัดอย่างเหมาะสมweek
Input
Process
Output
Outcome3
โจทย์
พื้นที่ 100 ตารางวา

คำถาม
นักเรียนจะออกแบบพื้นที่ 100 ตารางวาให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงไก่ไข่  และปลูกผักในพื้นที่เดียวกันอย่างไร

เครื่องมือคิด
Round Robin สิ่งที่ได้ดูจากคลิปและกิจกรรมที่อยากทำบนพื้นที่ที่จำกัด
Show & Share  แผนการเรียนรู้และการทำกิจกรรมบนพื้นที่ 100 ตารางวา
Placemat การจัดสรรพื้นที่
ชักเย่อความคิด เป็นผู้เลือกดีกว่าผู้ผลิต
Blackboard Share  สิ่งที่อยากทำบนพื้นที่ 100 ตารางวา


วันจันทร์
ขั้นชง
- นักเรียนดูคลิปการทำเกษตรเชิงเดี่ยว  และเกษตรผสมผสาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรจากการดูคลิปวีดีโอ  คิดต่อสิ่งนั้นอย่างไร” “สิ่งที่ดูเกี่ยวข้องกับเราหรือสิ่งต่างๆอย่างไร”
ขั้นเชื่อม
- นักเรียนทำชักเย่อความคิด “เป็นผู้เลือกดีกว่าผู้ผลิต”เมื่อเขียนเสร็จนักเรียนนำไปติดและเวียนอ่านความคิดเห็นของเพื่อน
ขั้นใช้
ครูให้โจทย์ “กระดาษเอสี่แทนพื้นที่ 100 ตารางวา นักเรียนอยากทำอะไรบนพื้นที่นั้นบ้าง  แต่ละส่วนใช้พื้นที่เท่าไร นักเรียนออกแบบและแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
วันอังคาร
ขั้นชง
- ครูและนักเรียนสำรวจและออกวัดพื้นที่ที่ใช้ทำกิจกรรม(พื้นที่เกษตรผสมผสาน) 
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบพื้นที่ 100 ตารางวาให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงไก่ไข่  และปลูกผักในพื้นที่เดียวกันอย่างไร”
- นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ออกแบบและวางแผนการใช้พื้นที่ 100 ตารางวาในการทำกิจกรรม (โจทย์ที่กำหนด) โดยแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่าอยากทำอะไร ทำคนเดียวหรือร่วมกับเพื่อน  ทำอย่างไร  เพราะเหตุใดจึงเลือกทำเช่นนั้น
ภาระงาน
- สำรวจพื้นที่ ศึกษาค้นคว้าและออกแบบการใช้ในการทำกิจกรรม
- นำเสนอแลกเปลี่ยนผลงาน เพิ่มเติม ปรับใช้ให้เหมาะสม
- สร้างงานพื้นที่แหล่งเรียนรู้เกษตร
- เขียนบันทึกการเรียนรู้ประจำวัน

ชิ้นงาน
-บ่อปลา  เล้าไก่ไข่  แปลงผัก/แปลงผักไร้ดิน /ผักในกระถาง
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจธรรมชาติของปลาเลี้ยง ไก่ไข่ และผักตามฤดูกาล สามารถออกแบบให้สามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ผ่านการจัดการทรัพยากรที่จำกัดอย่างเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
- ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
week
Input
Process
Output
Outcome


3
สื่อ/อุปกรณ์
- พื้นที่ทำกิจกรรม 100 ตารางวา
- คลิปวีดีโอเกษตรเชิงเดี่ยวhttps://www.youtube.com/watch?v=ZQKRuQBN54k   (พึ่งพาตนเอง  สานรัก)

 - อินเทอร์เน็ต
ขั้นเชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนแบบและแผนการทำกิจกรรม (ทำอะไร ทำคนเดียวหรือร่วมกับเพื่อน  ทำอย่างไร  เพราะเหตุใดจึงเลือกทำเช่นนั้น  วางแผนไว้อย่างไร)
ขั้นใช้
นักเรียนแต่ละคนทำ Timeline  กิจกรรมและแผนการทำงานของตนเอง
วันพุธ
ขั้นใช้
- นักเรียนลงมือทำงาน  สร้างพื้นที่ 100 ตารางวาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ที่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงไก่ไข่  และปลูกผักในพื้นที่เดียวกัน  ***โดยนักเรียนแต่ละคนเป็นผู้เลือกและออกแบบการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
- นักเรียนเขียนสรุปบันทึกการเรียนรู้ประจำวัน
 (สิ่งที่ทำ  เหตุผลที่ทำเช่นนั้น  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ   ความรู้สึกความคิดขณะที่ทำสิ่งนั้น)
วันศุกร์

ขั้นใช้  (ต่อจากวันพุธ)
- นักเรียนลงมือทำงาน  สร้างพื้นที่ 100 ตารางวาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ที่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงไก่ไข่  และปลูกผักในพื้นที่เดียวกัน  ***โดยนักเรียนแต่ละคนเป็นผู้เลือกและออกแบบการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
- นักเรียนเขียนสรุปบันทึกการเรียนรู้ประจำวัน
 (สิ่งที่ทำ  เหตุผลที่ทำเช่นนั้น  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ   ความรู้สึกความคิดขณะที่ทำสิ่งนั้น)
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะ ICT
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้เหมาะสม

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- พอประมาณ  มีเหตุผล  ภูมิคุ้มกัน


ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน

ปล่อยปลา 200 ตัว


1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ๆป.3 เริ่มลงเมล็ดผักในแปลงผักของตนเอง ซึ่งมีทั้งผักที่ต้องเพาะกล้าและผักที่ลงแปลงได้โดยไม่ต้องขยายอีก นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความมุ่งมั่นพยายามในการทำกิจกรรมแม้อากาศจะร้อนแต่ก็เห็นนักเรียนสนุกสนานและทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งแบ่งเมล็ดพันธุ์กันและกัน แลกเปลี่ยนเพื่อให้สามารถปลูกได้หลากหลายชนิดมากขึ้น เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่นักเรียนหลายคนยังไม่เคยทำ “ครูครับเป็นครั้งแรกที่ผมปลูกผักด้วยตัวเอง ผมเพิ่งรู้ว่าต้องปลูกผักบุ้งแบบนี้ครับ” “ครูครับตรงนี้ชุ่ม หรือยัง ผมปลูกได้หรือยังครับ” “ครูคะ เมล็ดผักบุ้งปลูกยังไงคะ” บางคนปลูกไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองปลูกตรงไหน บางแปลงก็ปลูกถั่วฝักยาวกับผักบุ้ง ครูให้นักเรียนเป็นผู้เลือกและตัดสินใจว่าอยากปลูกอะไรในแปลงของตนเอง นักเรียนแต่ละคนสามารถบอกและอธิบายได้ว่าทำไมจึงอยากปลูกพืชชนิดนั้น เช่น “ผมชอบกินถั่วลันเตา ผมเลยเลือกปลูกถั่วครับ” “หนูชอบกินผักบุ้งค่ะเลยปลูกผักบุ้ง ผักบุ้งน่าจะโตเร็วนะครู” “ที่บ้านผมปลูกผักกาดครับผมเลยอยากเอามาปลูกของผมด้วย” วันพุธพี่ๆป.3ปล่อยพันธุ์ปลานิลทั้งหมด 200 ตัว และเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลปลาให้เติบโตด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพราะมีพี่ๆหลายคนในชั้นเรียนที่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลกับผู้ปกครองที่บ้าน “ครูครับ เราจะดูแลให้โต เราจะทำอาหารให้ปลาเองใช่ไหมครับ” “ครูครับที่บ้านผมมีรำผมจะเอารำที่บ้านผมมาด้วยครับ” “ครูครับเราเอาผักมาให้ปลานิลกินได้ไหมครับ” ระหว่างสัปดาห์เห็นพี่ๆใส่ใจต่อการดูแลแปลผักของตนเองเช่นบางคนมาโรงเรียนเช้าขึ้นเพื่อที่จะได้มีเวลาไปรดน้ำผักในช่วงเช้า ท้ายสัปดาห์มีผู้ปกครองอาสามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดูเลี้ยงและการดูแลปลานิล ซึ่งพี่ๆให้ความสนใจ มีคำถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองทั้งเรื่องการจัดการน้ำ การดูแลเรื่องโรค การให้อาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นคำถามที่พี่ๆจะสามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงปลาของตนเองและมีความหลากหลาย เช่น“คุณพ่อคะ ปลานิลอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิเท่าไหร่ได้บ้างคะ” “การผสมพันธุ์ปลานิลทำอย่างไรคะ” “ทำไมปลานิลไม่หลับตา” “ปลานิลนอนอย่างไร” “จะมีวิธีสังเกตโรคติดต่อในปลาอย่างไร” “ปลานิลแยกเพศยังไงคะ” เป็นต้น

    ตอบลบ