เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกฝนทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Week 7เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโต  สารอาหาร และแร่ธาตุในดินที่ปลานิลต้องการแล้วสามารถผลิตอาหารปลานิลจากวัตถุดิบที่มีในพื้นถิ่นได้อย่างเหมาะสมweek
Input
Process
Output
Outcome7
โจทย์
สารอาหาร

อาหารปลานิล จากวัตถุดิบธรรมชาติ
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถเลือกวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อนำไปทำอาหารปลานิลเพื่อเร่งการเจริญเติบโตอย่างไร

-เส้นทางอาหารเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง

วันจันทร์
ขั้นชง
-ครูให้โจทย์ “เลี้ยงปลาโดยใช้หัวอาหารดีกว่าเลี้ยงโดยธรรมชาติจริงหรือ”นักเรียนทำชักเย่อความคิด
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5 - 6 คน แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของปลานิล  การกิน  และสูตรอาหารธรรมชาติที่จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลานิลโดยไม่ใช้หัวอาหาร

ขั้นเชื่อม
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าการเจริญเติบโตของปลานิล  การกิน  และสูตรอาหารธรรมชาติที่จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลานิลโดยไม่ใช้หัวอาหาร
- ดูคลิปสาธิตทำอาหารเลี้ยงปลานิลจากวัตถุดิบธรรมชาติ และการบำบัดน้ำในบ่อปลานิล
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปขั้นตอนการทำอาหารปลานิลรวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานของกลุ่ม
วันอังคาร
ขั้นใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอาหารปลานิลตามสูตรที่วางแผนไว้ โดยแต่ละกลุ่มเลือกวันในการผสมและให้ปลากินคนละวันกัน โดยในระหว่างที่ทำกิจกรรม นักเรียนทุกคนบันทึกการเรียนรู้และสิ่งที่เกิดขึ้นลงในสมุดบันทึก
ภาระงาน
ศึกษาค้นคว้าการเจริญเติบโตและอาหารของปลานิล รวมทั้งการบำบัดและดูแลน้ำในบ่อปลานิล
-วิเคราะห์และเปลี่ยน “เส้นทางอาหาร”
-ทำอาหารปลานิล
-ปลูกผักกระถาง เพื่อสังเกตคุณภาพของดินสำเร็จรูป (ใช้พืชหลากหลายชนิด)

***
-ดูแลปลา และแปลงผัก


ชิ้นงาน
- อาหารปลานิล
- Mind Mapping
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโต  สารอาหาร และแร่ธาตุในดินที่ปลานิลต้องการแล้วสามารถผลิตอาหารปลานิลจากวัตถุดิบที่มีในพื้นถิ่นได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
- ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
week
Input
Process
Output
Outcome


7
เครื่องมือคิด
- Round Robin สารอาหารที่ปลานิลต้องการ
- Brainstorm วัตถุดิบในการทำอาหารปลานิล
- Blackboard Share กระบวนการทำอาหารปลานิล
-ชักเย่อความคิด “เลี้ยงด้วยหัวอาหารดีกว่าธรรมชาติ”
-Show & Share สูตรและวิธีการทำอาหารปลานิลชีวภาพ
- Mind Mapping เส้นทางอาหาร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- พื้นที่ในโรงเรียน /พื้นที่ในการทำกิจกรรม
- รำละเอียด  ผักบุ้ง กระถิน ฯลฯ


วันพุธ
ขั้นใช้ (ต่อจากวันอังคาร)
-นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอาหารปลานิลตามสูตรที่วางแผนไว้ โดยแต่ละกลุ่มเลือกวันในการผสมและให้ปลากินคนละวันกัน โดยในระหว่างที่ทำกิจกรรม นักเรียนทุกคนบันทึกการเรียนรู้และสิ่งที่เกิดขึ้นลงในสมุดบันทึก
-นักเรียนทำ EM ball เพื่อเป็นอาหารปลาและช่วยบำบัดน้ำในบ่อปลานิล
วันศุกร์
ขั้นเชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ได้เรียนรู้และลงมือทำ (ทำอะไร ทำอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเลือกทำเช่นนั้น จะทำอย่างไรต่อไป)
ขั้นใช้
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ผ่านการทำการ์ตูนช่อง ในหัวข้อ“ปลานิลอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ”

- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะ ICT
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้เหมาะสม
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
 

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้นักเรียนได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสารอาหารต่อจากสัปดาห์ที่ 6 แต่เป็นสารอาหารเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง โดยนักเรียนช่วยกันศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นง่ายๆเช่นผักบุ้งสับผสมรำอ่อน หรือผักสดสับละเอียดผสมรำอ่อน เพราะจะได้ปลาที่เลี้ยงจากอาหารปลอดภัยและช่วยดูแลบำบัดน้ำจากการทำ EM ball ที่เป็นได้ทั้งอาหารปลาและช่วยดูแลบำบัดน้ำในบ่อปลาด้วย และนอกจากนักเรียนได้ทำอาหารปลาแล้วสัปดาห์นี้นักเรียนยังได้ประกอบอาหารจากถั่วงอกที่เพาะเองซึ่งแต่ละกลุ่มเลือกเมนูที่ชอบและสามารถบอกเหตุผลที่เลือกประกอบอาหารนั้นๆได้ ซึ่งนักเรียนเสนอว่าอยากทำอาหารจากถัวงอกอีกครั้งเพราะการทำครั้งแรกยังไม่สำเร็จตามที่วางเป้าหมายไว้ ซึ่งนักเรียนขอทำอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 7 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การถนอมอาหารด้วย จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถวางแผนการทำงานและทำงานร่วมกันได้ดี

    ตอบลบ