เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกฝนทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Week 8เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถเลือกวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารที่มีคุณค่า ปลอดภัย และน่ารับประทานได้อย่างเหมาะสมกับตนเองweek
Input
Process
Output
Outcome8
โจทย์
ประกอบอาหาร/ ถนอมอาหาร/ การเลือกซื้อเลือกบริโภค

คำถาม
จากผลผลิตที่นักเรียนผลิตได้ นักเรียนจะสามารถนำไปประกอบอาหารที่มีคุณค่า  น่ารับประทาน และปลอดภัยอย่างไร

เครื่องมือคิด
- Round Robin การเลือกซื้ออาหารชนิดต่างๆ
- Brainstorm เมนูอาหารที่อยากทำและสิ่งที่ต้องซื้อในตลาด
- Blackboard Share สิ่งที่อยากเรียนรู้ระหว่างในการสำรวจตลาดสด
- Wall Thinking  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- Place mat สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจตลาดสด
-  Show & Share การถนอมอาหาร


วันจันทร์
ขั้นชง
- นักเรียนชิมอาหารที่ครูประกอบจากวัตถุดิบที่นักเรียนผลิตแล้ว แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน (นักเรียนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหาร เป็นผู้เลือก กับ สามารถผลิตเองได้)
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ที่อร่อย น่ารับประทาน และมีคุณค่าเหมาะสมกับตนเองและผู้อื่นให้เหมาะสมอย่างไร
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารชนิดต่างๆเช่น การเลือกซื้อผัก  ผลไม้  อาหารจัด  อาหารแห้ง  อาหารทั่วไป
ขั้นเชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย “ทำไมจึงเลือกเช่นนั้น”  “อาหารที่ทำมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร”  “ปริมาณเท่าไรจึงจะเพียงพอต่อความต้องการในหนึ่งวันของแต่ละคน”  “จะสามารถหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการประกอบอาหารที่ปลอดภัยอย่างไร”
วันอังคาร
ขั้นชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรจากการไปเรียนรู้ “ตลาดสดเช้า” “ถ้าต้องเลือกซื้อวัตถุดิบในตลาดมาประกอบอาหารด้วยเงิน 20 บาท นักเรียนจะเลือกซื้ออะไรเพราะเหตุใดจึงเลือกเช่นนั้น”
ขั้นเชื่อม
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  และสิ่งที่อยากเรียนรู้ระหว่างการสำรวจตลาดสด
ภาระงาน
- ชิมอาหาร แลกเปลี่ยนรสชาติ  ความรู้สึก
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการอาหาร (Hot Worm Cool Cold)
- ประกอบและรับประทานอาหารที่ได้จากวัตถุดิบที่ผลิตเอง
- สำรวจตลาดสดฯ

***
- ดูแลปลา และแปลงผัก


ชิ้นงาน
- อาหารปลอดภัย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถเลือกวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารที่มีคุณค่า ปลอดภัย และน่ารับประทานได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
- ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

week
Input
Process
Output
Outcome


8
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- พื้นที่ในโรงเรียน /พื้นที่ในการทำกิจกรรม
- ตลาดสดเทศบาลลำปลายมาศ

- นักเรียนไปเรียนรู้ผู้ตลาดสดเช้าโดยการสำรวจ สังเกต และสัมภาษณ์พ่อค่า แม่ค้าและผู้ที่มาจ่ายตลาดโดยขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ แล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่โรงเรียน
ขั้นใช้
นักเรียนประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่เลือกซื้อมาจากตลาดสดเช้า และวัตถุดิบที่ได้จากผลผลิตของตนเอง แล้วตัดต่อคลิปวีดีโอที่ถ่ายสั้นไว้ตอนเช้าสั้นๆ
วันพุธ
ขั้นชง
- นักเรียนดูคลิป เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเบื้องต้น
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเบื้องต้น สิทธิของผู้บริโภค และผู้ผลิต
ขั้นเชื่อม
นักเรียนทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับอาหาร “ความมั่นคงทางอาหาร” (Hot Worm Cool Cold)
วันศุกร์
ขั้นชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เมื่อนักเรียนสามารถผลิตอาหารได้เอง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์และมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยแล้ว จะสามารถเก็บหรือถนอมอาหารที่คงคุณค่าสารอาหารและปลอดภัยไว้รับประทานอย่างไร”
ขั้นเชื่อม
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนและวางแผนการถนอมอาหารและประกอบอาหารจากวัตถุดิบหลักที่ผลิตเองได้
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นนิทานหรือการ์ตูนความรู้ หัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหาร”
ขั้นใช้
- นักเรียนประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่ผลิตเองและถนอมอาหารจากวัตถุดิบที่เหลือ เช่น หมักปลา ดองผัก ทำไข่เค็ม


- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะ ICT
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้เหมาะสม
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
ตัวอย่างชิ้นงานและกิจกรรม
 คลิปที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดต่อเอง

1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกอุปโภค บริโภคเช่นการเลือกซื้อของ การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับตนเองอย่างพอเหมาะ นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้วิถีในชุมชนตลาดเทศบาลอำเภอ โดยก่อนการเรียนรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ในการเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารแตกต่างกัน (1 เมนูไม่เกิน 100 ) และทุกกลุ่มจะเตรียมคำถามสำหรับการสอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้คนที่ไปจ่ายตลาดไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่จะไปเรียนรู้ โดยมีครูและเพื่อนช่วยแลกเปลี่ยนคำถามด้วย ขณะที่นักเรียนสำรวจตลาดจะมีครู ผู้ปกครองร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้เห็นว่านักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันได้ มีการวางแผนล่วงหน้าและสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าระหว่างการสำรวจได้ เช่น ผักที่จะซื้อไม่มีในตลาดจึงเปลี่ยนเป็นผักชนิดอื่นๆแทนเพราะใช้ได้เหมือนกัน หรือมีพี่กลุ่มหนึ่งไปเห็นผักพื้นบ้านที่ยังไม่เคยรับประทานก็เลยชวนกันลองซื้อมาทำอาหารเพื่อรับประทานสิ่งใหม่ๆเพราะพี่ๆบอกว่าราคาไม่แพงด้วย เห็นการปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีต่อผู้อื่นด้วยมารยาทที่เหมาะสมเช่นการขออนุญาตสัมภาษณ์ ยกมือไหว้สวัสดีทักทายและขอบคุณ ความเกรงใจต่อสถานที่และบุคคล รวมทั้งความกล้า ความมั่นใจในการสนทนาและบอกเล่าสิ่งที่กำลังทำกับผู้อื่น เป็นต้น เมื่อสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถกลับมาสรุปการเรียนรู้นอกสถานและอธิบาย บอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็น ได้เรียนรู้ใหม่ๆ รวมทั้งความประทับใจที่มีต่อการไปเรียนรู้ตลาดสดเช้าผ่านการสรุปเป็นชาร์ตความรู้ และตัดต่อเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆในโปรแกรมตัดต่อง่ายๆได้ “ผมเพิ่งเคยไปตลาดตอนเช้าๆครั้งแรก” “หนูเพิ่งเคยไปจ่ายตลาดเองครั้งแรกค่ะ” “ผมเพิ่งรู้ว่าตลาดไม่เคยปิดเลย” “พ่อค้าแม่ค้าบางคนมาตลาดตั้งแต่ 5 ทุ่มเพื่อมาขายของครับครู” “พวกหนูใช้เงินไม่หมดค่ะเพราะเลือกซื้อเฉพาะที่จะเอามาทำค่ะ” “ครูครับมีคนจะให้เงินพวกผมด้วยแต่พวกผมไม่รับครับ”
    นักเรียนสามารถประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่ซื้อมาจากตลาดและวัตถุดิบที่ตนเองปลูก และรับประทานอาหารที่ทำได้ สามารถบอก เล่าและอธิบายกระบวนการที่ทำรวมทั้งเหตุผลที่เลือกทำ เลือกรับประทานเช่นนั้นได้ “ผมอยากลองชิมผักดอกหอมครับครู...ชิมแล้วหวานๆกรอบดีครับ” “ผมกินผักได้แล้วครับ ตอนนี้ผมกินได้หลายอย่างแล้วครับ” “อันนี้ผมไม่เคยกินเลยครับ...ผมลองชิมแล้วอร่อยดีครับ(ยำเครือวุ้น/หมาน้อย)” ท้ายสัปดาห์นักเรียนได้ถนอมอาหารจากวัตถุดิบที่เหลือและจากผลผลิตที่ได้จากการปลูกของตนเอง(ผักดอง ไข่เค็ม) และทำ EM ball เพื่อนำไปบำบัดน้ำเพิ่ม นักเรียนสนุกและกระตือรือร้นกับกิจกรรม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสามารถสรุป ถ่ายทอดให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้

    ตอบลบ